ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 110
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวแสงอาทิตย์ เรืองสว่าง โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ สพป.ชุมพร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวนันทวรรณ ชูมนตรี โรงเรียนบ้านวัดใหม่ สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
3 นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์ โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เหรียญทอง
4 นายสัชฌุกร ตันติธนวรพงศ์ โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญทอง
5 นายอัครา ทนันไชยชมภู โรงเรียนบ้านดอนไชย สพป.ลำปาง เขต 2 เหรียญทอง
6 นางประภาวดี บุญเยี่ยม โรงเรียนบ้านดู่อาราง สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
7 นายชาติกุลพล สมยาภักดี โรงเรียนตลาดสำรอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง
8 นางวัชรี กาศสนุก โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.แพร่ เขต 2 เหรียญทอง
9 นายวิทยา สอนกระโทก โรงเรียนบ้านหนองรี "มิตรภาพที่ 225" สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เหรียญทอง
10 นายอุดมศักดิ์ เตียวต๋อย โรงเรียนวัดศาลาตึก สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
11 นางชุติมา กะริอุณะ โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญทอง
12 นางสาวอรอุมา ทองนาค โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน สพป.สตูล เหรียญทอง