ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวจุไรรัตน์ เอมสรรค์ โรงเรียนวัดทัพคล้าย สพป.อุทัยธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวจิตติมา ปลีฟัก โรงเรียนบ้านยางคู่ สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
3 นางสาวดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป.สระแก้ว เขต 2 เหรียญทอง
4 ว่าที่ร้อยตรีประกาศิต วิชา โรงเรียนบ้านดอนเงิน สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญทอง
5 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร ตินิโส โรงเรียนบ้านวังกระแจะ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญทอง
6 นายกำธร ศรีแสน โรงเรียนบ้านดอน(นุ้ยนิธยาคาร) สพป.ปัตตานี เขต 1 เหรียญทอง
7 นายชำนาญ ทองด้วง โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เหรียญทอง
8 นางนัตรนา จันทร์ลุทิน โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสาวกมลวรรณ ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนวัดประดู่หอม สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
10 นายจตุรงค์ บุญเสือ โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
11 นายณภพ น้ำใจดี โรงเรียนนาหว้านาเจริญ สพป.ขอนแก่น เขต 5 เหรียญทอง
12 นางอัจฉริยา สุจริต โรงเรียนบ้านสามเสียม สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง