ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก(การศึกษาพิเศษ)
ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 082
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุพันณี เชิดฉัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาววาทินี ป่าจันทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวกรรณิการ์ ศรีบุญเรือง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายวรรณธนุ วรรณกิจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก เหรียญทอง
5 นายพิเชฎฐ์ มหาวงศ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก เหรียญทอง
6 นายตุลชาติ ชุ่มชื่น โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก เหรียญทอง
7 นางธนัชพร ยาวิราช โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก เหรียญทอง
8 นางสาวธนัชพร แพงไตร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก เหรียญทอง
9 นางสาวอภิญญา ชูชมชื่น โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก เหรียญทอง
10 นายภน ใจมา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา6 จังหวัดลพบุรี การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก เหรียญทอง
11 นางสาวธัญลักษณ์ มาลัย โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก เหรียญทอง
12 นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก เหรียญทอง
13 ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักขณา ยี่สุ่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา6 จังหวัดลพบุรี การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก เหรียญทอง
14 นางสาวปรุงฉัตร จุทัยรัตน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก เหรียญทอง
15 นางสาวกำไลทอง ดีแฮ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก