เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก(การศึกษาพิเศษ)
ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2565

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ดิเรก ประคำนอก โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการแข่งขัน
2 นายดิเรก ประคำนอก โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการแข่งขัน
3 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษาการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564
4 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้วยโอกาส ที่ปรึกษาการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564
5 นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพ รองประธานที่ปรึกษาทางการศึกษา ที่ปรึกษาการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564
6 นายธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษาการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564
7 นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ที่ปรึกษาการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564
8 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสิงห์บุรี ที่ปรึกษาการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564
9 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายณรงค์ ศรีเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อํานวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อํานวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายนะวงษ์ ซาวเพ็ชร ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลี่ยวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางสาวธนภร ฤทธิแผลง ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางสุวรรณทนา ขึ้นอยู่ ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อํานวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางสมใจ เพ็ชร์สุกใส ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ
23 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์รัช โชคธนาประสิทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายสมชาย บ้านไร่ ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๘ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
25 นางพันทิวา กมลรัตนพิสุทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔ จังหวัดตราด คณะกรรมการอำนวยการ
26 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางอาภัสรา ตั้งคกุลวิวิช ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางสาวสุวรรณา ชุมภูแก้ว ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
30 นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายประวิทย์ เรืองเดช ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดตราด คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายมานะ ภูมิธิ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดระยอง คณะกรรมการอำนวยการ
33 นางสาวฐาปณีย์ โลพันตุง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางสาวตรุณี มูลคําภา ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
35 นางอําไพพิศ บุนนาค ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายอานนท์ จ่าแก้ว ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายเชาวลิต รนขาว ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
40 นางสาวปนัดดา วงค์จันตา ผู้อํานวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
41 นางสาวสุขใจ ไขยมาตย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการ
42 นางนวพร รอดคุ้ม ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
43 นางวราภรณ์ จึงสุวดี ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ
44 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อํานวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายชรินย์ แกล้วกล้า รองผู้อํานวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายดิเรก ประคํานอก ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
48 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
49 นายดํารงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
50 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
51 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์รัชซ์ โชคธนาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
52 นายสมชาย บ้านไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
53 นายสืบสกุล อนุแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย คณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
54 นางพันทิวา กมลรัตนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๙ จังหวัดตราด คณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
55 นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
56 นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
57 นางสาวเกษร เดือดขุนทด ครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
58 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ /และราชประชานุเคราะห์
59 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ /และราชประชานุเคราะห์
60 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ /และราชประชานุเคราะห์
61 นายสถาพร วิสามารถ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ /และราชประชานุเคราะห์
62 นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ /และราชประชานุเคราะห์
63 นางนวพร รอดคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ /และราชประชานุเคราะห์
64 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ /และราชประชานุเคราะห์
65 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ /และราชประชานุเคราะห์
66 นางสาวน้ำเพชร คงเพชร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ /และราชประชานุเคราะห์
67 นายชรินย์ แกล้วกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ /และราชประชานุเคราะห์
68 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการประเมินรองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และลูกจ้าง
69 นางสาวทักษิณา ช่วยบํารุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการประเมินรองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และลูกจ้าง
70 นายสุจินต์ สว่างศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินรองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และลูกจ้าง
71 นางอำไพพิศ บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการประเมินรองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และลูกจ้าง
72 นางสาวดรุณี มูลคําภา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการประเมินรองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และลูกจ้าง
73 นางสาวดรุณี มูลคําภา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการประเมินรองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และลูกจ้าง
74 นายประวิทย์ เรืองเดช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการประเมินรองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และลูกจ้าง
75 นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการประเมินรองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และลูกจ้าง
76 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการประเมินรองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และลูกจ้าง
77 นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินรองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และลูกจ้าง
78 นางพรนภา ธนโชติหิรัญ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินรองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และลูกจ้าง
79 นางอาภัสรา ตั้งคกุลวิวิช ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก คณะกรรมการประเมินรองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และลูกจ้าง
80 นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการประเมินรองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และลูกจ้าง
81 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อํานวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินรองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และลูกจ้าง
82 นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินรองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และลูกจ้าง
83 นางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการประเมินรองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และลูกจ้าง
84 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการประเมินรองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และลูกจ้าง
85 นางสมใจ เพ็ชร์สุกใส ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการประเมินรองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และลูกจ้าง
86 นายมานะ ภูมิธิ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดระยอง คณะกรรมการประเมินรองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และลูกจ้าง
87 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการประเมินรองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และลูกจ้าง
88 นางศิราณี เรืองคง ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินรองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และลูกจ้าง
89 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
90 นางสาวสุวรรณา ชุมภูแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
91 นางสาวพิมพา ขวัญเมือง ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
92 นางวรินกาญจน์ พัชรอธิวัฒน์ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
93 นางสาวปรัศนี ฮองอุ้น ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
94 นางสุกัญญา สาจันทร์ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
95 นางวยุรี การกระสัง ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
96 นางมัทนา ซื่อสัตย์ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
97 นายจารุวัฒน์ ทิพย์โพธิ์ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
98 นางสาวดารินทร์ แสงสว่าง ครูผู้ช่วย โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
99 นางสาวสุกัญญา นาคสุด ครูผู้ช่วย โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
100 นางสาวกรรณิการ์ โกชา ครูผู้ช่วย โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
101 นางสาวเกษราภรณ์ เสาใส ครูผู้ช่วย โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
102 นายอำพล เหลืองอ่อน ครูผู้ช่วย โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
103 นางสาวปุณณภา มวยทองดี พนักงานราชการ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
104 นางสาวเกษร เดือดขุนทด พนักงานราชการ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
105 นายดิเรก ประคำนอก ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
106 นายอดุลย์ ทองทวี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
107 นายสมชาย ชอบหวาน ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
108 นายไพฑูรย์ ไชยสันต์ ครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
109 นายดิเรก ประคำนอก ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
110 นายอดุลย์ ทองทวี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
111 นายอำพล เหลืองอ่อน ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
112 นายจารุวัฒน์ ทิพย์โพธิ์ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
113 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
114 นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
115 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
116 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
117 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
118 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
119 นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
120 นางสาวธนภร ฤทธิแผลง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
121 นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
122 นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
123 นางสมใจ เพ็ชร์สุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
124 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
125 นายสมชาย บ้านไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
126 นางพันทิวา กมลรัตนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๙ จังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
127 นางทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
128 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
129 นางสาวสุวรรณา ชุมภูแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
130 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
131 นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
132 นายประวิทย์ เรืองเดช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
133 นายมานะ ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
134 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
135 นางสาวดรุณี มูลคำภา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
136 นางอำไพพิศ บุญนาค ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
137 นายวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
138 นายอานนท์ จ่าแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
139 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
140 นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
141 นายชรินย์ แกล้วกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
142 นางพรนภา ธนโชติหิรัญ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
143 นายดิเรก ประคำนอก ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
144 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
145 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
146 นางสาวสุวรรณา ชุมภูแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
147 นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
148 นางสาวดรุณี มูลคำภา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
149 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
150 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
151 นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
152 นางสาวรจนา วรรณะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
153 นางนวพร รอดคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
154 นางธนิดา มีศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
155 นางศิรประภา ทิพย์โพธิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
156 นางสาวอุษณีษ์ จิตรสม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
157 นางสาวธัญลักษณ์ นิติภากรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
158 นางสาวขวัญกมล เทียมทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
159 นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
160 นางปราณี ประคำนอก ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
161 นางสาววัชรี แสงกุล ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
162 นางสาวอรวินท์ พุ่มเข็ม ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
163 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)
164 นายวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)
165 นายอานนท์ จ่าแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)
166 นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)
167 นางสาวรจนา วรรณะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)
168 นางสาวสุวรรณา ชุมภูแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)
169 นางปราณี ประคำนอก ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน (ชุดสำรอง)
170 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ
171 นางสาววิริยา ชิดดี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ
172 นายอำนาจ ชอ้อนชม ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ
173 นายอดุลย์ ทองทวี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ
174 นางสาวดวงสุดา พรมมา ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ
175 นางภิตินันท์ กันภัย ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ
176 นางธิวาพร เพชรศรีลักษณ์ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ
177 นายชรินย์ แกล้วกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
178 นายเอกพันธ์ เพชรศรีลักษณ์ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
179 นายไตรกฤษ วังคะฮาต ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
180 นายปุณณวิช ใจภักดี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
181 นายหัสดี ผาสุกตรี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
182 นายคมสันต์ โชคเหมาะ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
183 นางรจนา รอดเจริญ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
184 นางธนัชพร ยาวิราช ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
185 นางสาวจันทิมาพร ฟักสุข ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
186 นางสาววรินทร์ลดา ก่อกิจธนไพศาล ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
187 นางสาวเยาวเรศ ยืนยาว ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
188 นางวิลาวรรณ ลาน้อย ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
189 นายสุริยัน ซื่อสัตย์ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
190 นายธนกฤษ มวยทองดี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
191 นางสาวปรัชญาพร ซ่าอินทร์ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
192 นางสาวผจงจิตต์ ธรรมคำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
193 นางสาวอังศุมา ตาทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
194 นางสาวธนันท์ธร คำผง พนักงานราชการ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
195 นางสาวรัตติกาล ช่างสลัก พนักงานราชการ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
196 นายพิชชาทร พนาลาภ พนักงานราชการ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
197 นายสุทธิโรจน์ สุวรรณสงคราม พนักงานราชการ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
198 นางสาวพัชนี โพธิ์ทอง พนักงานราชการ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
199 นายทยากร ธนโชติหิรัญ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์