ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 068
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวรายุทธ ทวีธรรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.สมุทรปราการ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายจารุวัตร นาควิมล โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวรุจิรา ยุภาคณิต โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม.สระบุรี เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวนภา ศิริบุบผา โรงเรียนแสนสุข สพม.ชลบุรี ระยอง เข้าร่วมประกวด
5 นายสุรศักดิ์ เจิมพันธ์นิตย์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้าร่วมประกวด