ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธีรวีร์ แพบัว โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม.พระนครศรีอยุธยา ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายฐภัทรสกรรจ์ ปุญญธรพัฒนะกุล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.กาญจนบุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายอภิชิต สุธาวา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ เหรียญเงิน
5 นางสาวจารุวี นวนสำเนียง โรงเรียนองครักษ์ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญเงิน
6 นางสาวปราณี โกวิวัฒน์ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม.ชลบุรี ระยอง เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวสุภาภร พรมสุ้ม โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.สระบุรี เข้าร่วมประกวด