ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุวิมล เหลือลมัย โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวศิรินันท์ สุรสันติวรการ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายอวิชัย อิ่มลิ้มธาร โรงเรียนวัดชำผักแพว สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาววรณัน ยะนินทร โรงเรียนองครักษ์ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญเงิน
5 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวคนธ์ ใจทน โรงเรียนคงทองวิทยา สพม.นครปฐม เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวสายใจ นำทรัพย์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เข้าร่วมประกวด