ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 056
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวนฤมล ทองงาม โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายลิขิต ดวงสนาม โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวทิพวรรณ กุลากุล โรงเรียนองครักษ์ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวอภิญญา ทองสว่างแจ้ง โรงเรียนวัดบางแสม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวปิยนุช อินทรดิบ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด