ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 050
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวพิมชญา สนิทนอก โรงเรียนบ้านเขาตะแคง สพป.ลพบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวดวงสุดา คำกองแก้ว โรงเรียนวัดเลาเต่า สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวมะลิวัลย์ แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางทิภาวรรณ เลขวัฒนะ โรงเรียนวัดหนองสุทธะ สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสาวอนัญญา สุวรรณ โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เหรียญเงิน
6 นางสาวปรญา เหลืองแดง โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางปรางทอง รุ่งเรือง โรงเรียนพลับพลาไชย สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางสาวอารียา ชูทองดี โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางสาวพิรุฬณัฐ คล้ายลักษ์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประกวด
10 นางสาววิชุดา ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านคลอง 21 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
11 นายสิริวัตร สมใจ โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล) สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด