ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 049
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวปรารถนา ภูช่องหิน โรงเรียนบ้านช่อง สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางกรกมล จันทร์สุข โรงเรียนบ้านทางตรง สพป.ชลบุรี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางกัญญาทิพย์ ชีพนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางแสงหล้า คล้ายคลึง โรงเรียนบ้านยางงาม สพป.ระยอง เขต 2 เข้าร่วมประกวด
5 นางกันยารัตน์ เฉลิมดิษฐ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นางนิภา ไชยป่ายาง โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมประกวด