ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุธีรา ตาวะสี โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางจิรชยา จาระนัย โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวพรทิพย์ ด่านน้อย โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสุวรรณา บุลันฉาย โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ) สพป.ชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวผกามาศ ทองศรีเมือง โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวมีนา อินทร์กล่ำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวศิริกมล ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวชุติมา บัตรมาก โรงเรียนคอตันคลอง 27 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
9 นางเจตสุภา มหาคุณากร โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
10 นางเพชรอำไพ สุขสบาย โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
11 นางวาสนา เอี่ยมจริง โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
12 นางสุขิตา ก๊กเฮง โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร (พิพิธวิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด