ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอภิญญา สุขบัว โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายธนาภรณ์ สวัสดี โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางนิอร ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป.ราชบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายวิทูรย์ ใจใส โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 เหรียญทอง
5 นายทรงพล แสงจันทร์ โรงเรียนวัดเลาเต่า สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวประเสริฐศรี ชื่นพลี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวสุภัค ห่วงมณี โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด