ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 043
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศศิธร เขียวกอ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายพรจักษ์ อุ่นทิม โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป.นนทบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวเสาวลักษณ์ เติมสกุลเดช โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสรวีย์ นาคเกษม โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสุรดา ปัญจพรชัย โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นายเจตริน การถวิล โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวพัสตร์วริน ศรีคำน้อย โรงเรียนวัดเลาเต่า สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
8 นายชนากร ศาสตร์สกุล โรงเรียนวัดท่ามะนาว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เหรียญทอง
9 นางสาวสุพรรษา บุญมานันท์ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
10 นางสาวกาญจนา ยางสวย โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่142 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหรียญทอง
11 นางจำลอง พันธ์เจริญ โรงเรียนบ้านสระกระโจม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
12 นางสาวอัมพร สังกะโทก โรงเรียนบ้านลุงพลู สพป.สระแก้ว เขต 1 เหรียญเงิน
13 นางสาวพิมพ์รภัช เตชาธนะเกียรติ์ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
14 นางสาวสุภาพร ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน
15 นางพรณภัสส์ อินรอดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เหรียญเงิน