ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 041
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ธัญวริณณ์ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวฑัณฑิมา พงษ์พรม โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป.สระแก้ว เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายนิติภูมิ ภูฆัง โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางลักขณา กลิ่นเฟื่อง โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
5 นายกานต์ เกตุจินากูล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวกวินนา มั่นหมาย โรงเรียนวัดพราหมณี สพป.นครนายก เข้าร่วมประกวด
7 นายจักรกฤษณ์ ศิริผล โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
8 นางสมจิตร วีระสัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวพรรณิดา อุทธา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวกศิธิดา สุนทร โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
11 นางสาวกัญญาภัทร โพธิ์ทอง โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประกวด
12 นางสาววิไลพร อุทะปา โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.สระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประกวด
13 นายโสภณ ลำเภา โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
14 นางสาวกาญจนา ดาวเด่น โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เข้าร่วมประกวด
15 นายสุรัตน์ คำหอมรื่น โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
16 นางสาวจิราภรณ์ อินทร์คล้าย โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
17 นางสาวแพรวพรรณ พาระมี โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด