ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 040
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางขจรกลิ่น เขตเจริญ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสวรรยา สุทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวฑนาวัน คงทน โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่142 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
5 นางปภินพิทย์ ฟันเฟื่องฟู โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางหทัยชนก ราชบรรเทา โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50 สพป.ลพบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวมาลีลักษณ์ ปิ่นกระจัน โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวอุษามณี จันทร์มีอ้น โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวสุกัญญา หลิมแดง โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวพัชรี ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
11 นางสาวสุดใจ ฝูงใหญ่ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป.ชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
12 นางเบญจา สนธยานาวิน โรงเรียนบ้านวังลาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
13 นางมิ่งขวัญ แป้น โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 สพป.สระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประกวด
14 นางสาวเสาวลักษณ์ วัชรพาณิชย์ โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
15 นางสาวสุพิน จันทร์ธิมาน โรงเรียนวัดมาบไผ่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 341) สพป.จันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
16 นางนาถศจี สงค์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
17 นางสาวกัลยกร ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
18 นางสาวประภาพรรณ คุณประสิทธิ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) สพป.นนทบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
19 นางสาวปานวดี เนื่องไชยลี โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด