ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 339
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุพัตรา มูลละออง โรงเรียนวัดพระธาตุ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางพัณณ์ชิตา กนกพงษ์เสถียร โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป.ระยอง เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายจิระพงศ์ ศุภศรี โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสืบพงษ์ คนหลัก โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
5 นางพัทยา เจริญศิริ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก เหรียญทอง
6 นางสาวสุกัญญา พูลกสิ โรงเรียนบ้านต้นกระบก สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวขวัญศิริ บุญสรรค์ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางสาวกุลธิดา อ่อนมี โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป.สิงห์บุรี เหรียญเงิน
9 นางอัจฉรา ลุนภูงา โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
10 นางรุวะดี สุดหนองบัว โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป.สระแก้ว เขต 2 เหรียญเงิน
11 นางสาวสายรุ่ง พุทธา โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวเมธิกานต์ นนทะสร โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ สพป.ปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
13 ว่าที่ร้อยตรีสมาน ศรีมงคล โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน สพป.ชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
14 นางสุนิสา ชุ่มมงคล โรงเรียนวัดพเนินพลู สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด