ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายศุภกฤษ ไชยศร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) สพป.นนทบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสมบูรณ์ บุญธรรม โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวเกศรินทร์ ชูหมื่นไวย โรงเรียนบ้านโป่งไทร สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางชลาลัย หงษ์คำดี โรงเรียนบ้านเขายายกะตา สพป.ลพบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวอรนุช กุลสุวรรณ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า สพป.ชลบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางฉวีวรรณ แผ่วตะคุ โรงเรียนร่มเกล้า สพป.สระแก้ว เขต 2 เหรียญทอง
7 นายจิรทิปต์ ผาธรรม โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
8 นายเกษมสันต์ มีจันทร์ โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เหรียญเงิน
9 นายพลธาวิน วัชรทรธำรงค์ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน
10 นายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
11 นางจุฑาทิพ มงคล โรงเรียนโฆสิทธาราม สพป.สิงห์บุรี เหรียญเงิน
12 นายขวัญชัย เปรียบยิ่ง โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม สพป.สมุทรสาคร เหรียญเงิน
13 นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สพป.ราชบุรี เขต 2 เหรียญเงิน