ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 260
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกานต์ชนก ผลจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายจารุวัตร นาควิมล โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางเจษฎากร ลีศุภนานนท์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม.สระบุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวธัญญลักษณ์ สังข์ด้วง โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม.เพชรบุรี เหรียญเงิน
5 นางสาวสุมาลี มีสกุล โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เหรียญเงิน
6 นางสาวอุษณี ทูลเชื้อ โรงเรียนศรีมโหสถ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญเงิน
7 นายนุกูล แจ้งสว่าง โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม.สุพรรณบุรี เหรียญเงิน