ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 252
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศิริลักษณ์ แซ่โค้ว โรงเรียนวัดตโปทาราม สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม สพป.สิงห์บุรี เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวพลอยไพลิน ไชยรักษ์ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวกานต์ชนิตา คลังนาค โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางลัดดาวัลย์ อยู่พันธ์ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม.สมุทรปราการ เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวกัลยา เที่ยงแท้ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เข้าร่วมประกวด
7 นายคำรณ ผึ่งผาย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม.ราชบุรี เข้าร่วมประกวด