ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 250
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวจารุนิภา ด่านปาน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม.ราชบุรี ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายธาดา ดังดี โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" สพม.พระนครศรีอยุธยา เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางรุ่งรัตน์ ทวีพงษ์ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม.สมุทรปราการ เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวเหมือนฝัน ชาวทรงธรรม โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด