ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเอกชัย ค้าผล โรงเรียนวัดเลาเต่า สพป.นครปฐม เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุมาภรณ์ ดันงา โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ สพป.สมุทรสาคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางปัญญา ยะสงคราม โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวปัทมา อิ่มผ่อง โรงเรียนวัดตะเคียนทอง(เพชโรปถัมภ์) สพป.จันทบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวสาริกา ราชบุญทอง โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวศิราณี ศาตศิลป์ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
7 นางเนตรนภิส นพเกตุ โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
8 ว่าที่ร้อยตรีชิดชัย ทองโบราณ โรงเรียนบ้านรางสาลี่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง