ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 238
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวเพ็ญนภา แม่นยำ โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว (พูลสุขสหการอุปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาววีรณา ษมาวิมล โรงเรียนวัดเกตุ สพป.ลพบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวจริยวดี ศรีทิพย์อาสน์ โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ราชบุรี เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวชินีวรรณ ทองชาติ โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวฐิตินันท์ โคกบัว โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป.อ่างทอง เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวเมตตา บุตรสาร โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
7 นายสาธิต เม่นไพร โรงเรียนวัดสนามแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวนลินี ดิ้นประเสริฐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
9 นายอภิชัย หนูขาว โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นายศักดิ์ชัย สินธุไชย โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
11 นางสาวภัทรสร นรเหรียญ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวอัจฉราพร จ่าทัน โรงเรียนวัดสระพัง สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
13 นางสาวสุพัตรา ดอกไม้เทศ โรงเรียนวัดเกตุน้อย (โสภณประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด