ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 231
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวทิพจุฑา สุวะพันธ์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางพันธ์ตะวัน จันทร์เพชร โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป.กาญจนบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวณฐกรณ์ ฉ่ำมะนา โรงเรียนบ้านบางปิ้ง สพป.สมุทรสาคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวถนอมพรรณ มารูปหมอก โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวจุไลพร ธรรมเชียง โรงเรียนบ้านหุบบอน สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน
6 นางอริษา พุกอินทร์ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
7 นายอรุณรัชช์ ศาสตร์สกุล โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป.สิงห์บุรี เหรียญเงิน
8 นางสาวรุ่งทิวา ทองคลี่ โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางสาวเบญจมาศ ภู่ซ้อน โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวภัสรา สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านเขานมนาง สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
11 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาวี พูลประภาภรณ์ โรงเรียนบ้านเขาขวาง สพป.ลพบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวภฌลดา ปรางควิรยา โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
13 นางสาวรัฐยา ทองวงค์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด