ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 229
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุรชัย ศรีโยธี โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวพลอยชมพู บูรณจินดา โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไพนุเคราะห์) สพป.นนทบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวนวลจันทร์ ตันประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค สพป.กาญจนบุรี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวมัณฑนา รางแดง โรงเรียนวัดลำบัว สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวอังสนา สมบัติแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง(สุวัณณะศรีตัณฑิกุลราษฎร์ศึกษาลัย) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาววิสุพร พันนาดี โรงเรียนบ้านไร่สามศรี สพป.สระแก้ว เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวอริศรา เฮงนิรันดร์ โรงเรียนตลาดเกาะแรต สพป.นครปฐม เขต 2 เหรียญทอง
8 นางสาวอริศรา ใจมนต์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสาวรุ่งทิพย์ สำแดง โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
10 นายศรัญย์พงษ์ พรมมาอาจ โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
11 นางสาวสุทธภา เวชวิสุทธิคุณ โรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
12 นางสาวจินตนา สุขประเสริฐ โรงเรียนดิศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
13 นางสาวรวิสรา ปั้นประสงค์ โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
14 นางสาวกรรณิการ์ ใจกล้า โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประกวด
15 นางสาวใยฝ้าย แก้วดิเรก โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย สพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด