ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 215
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวีรพงษ์ ไชยหงษ์ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวจิตตานันท์ สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) สพป.ราชบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวณัฐกาญจน์ นุชประเสริฐ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป.สมุทรสาคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายศักดิ์ชัย แสนโอฬาร โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
5 ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 เหรียญทอง
6 นายปฐมพงษ์ ทะแสง โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม สพป.ปทุมธานี เขต 2 เหรียญทอง
7 นายธรรมศักดิ์ นิติธรรม โรงเรียนวัดตโปทาราม สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญทอง
8 นางสาวณัฐกานต์ อยู่เย็น โรงเรียนพลับพลาไชย สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสุปราณี เพชรน้อย โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
10 นางสาวชนัดดา ทองประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
11 นางสุวรรณา เจิมจรุง โรงเรียนบ้านวังลาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
12 นายอำนาจ เทพวงษ์ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์) สพป.อ่างทอง เหรียญเงิน