ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 214
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางเภารัมย์ภา อาสา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายพีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป.กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุริยา มนตรีภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสมบัติ ดวงภักดีรัมย์ โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป.สระแก้ว เขต 2 เหรียญทอง
5 นายสุพัน สวัสดิผล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นายพิษณุ วิจารจิตต์ โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวเฉลิมขวัญ ถือความสัตย์ โรงเรียนวัดกุยบุรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เหรียญทอง
8 นายสุทธิวัฒน์ มากมี โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน