ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 211
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวทิวากร ดวงแก้ว โรงเรียนวัดสามจุ่น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายพิชิตชัย บุปผาโท โรงเรียนวัดบ้านดง สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวลัดดาพรรณ จันทร์ปรีดา โรงเรียนบ้านสี่แยก สพป.สระแก้ว เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสุพิดา ยอดประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นายภูดิศ ฤทธิ์จารุกร โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางรัชนีวรรณ วงศาเนาว์ โรงเรียนวัดหนองกระพี้ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสาวเตือนใจ สุวโจ โรงเรียนวัดท่าแคลง (ท่าแคลงวิทยาคาร) สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
8 นายทรงกต เอี่ยมบัว โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ สพป.ลพบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางผกาพร พรหมดำรง โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร สพป.สระแก้ว เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางสาวณัฐนิช ศรีลาคำ โรงเรียนบ้านหนองสามพราน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน