ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 200
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอรทัย บุญเส็ง โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวนุจรีย์ กรุ่นทอง โรงเรียนวัดหนองสุทธะ สพป.สระบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวมนัสวี ยะถาเทศ โรงเรียนบ้านสี่แยก สพป.สระแก้ว เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวทิวาพร ประพันธ์ุสุพงษ์ โรงเรียนพระพิมลเสนี(พร้อมหงสกุล) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
5 นางวนิดา สุขสำลี โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวจิรจิตร ทรัพย์พัฒนา โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) สพป.สมุทรสาคร เหรียญเงิน
7 นายธีรภัทร ใยระย้า โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด