ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 151
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวฤดีวรรณ มาดีกุล โรงเรียนวัดราชโอรส สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวชีวรัตน์ อิ่มใจ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสงกรานต์ เกตุบุญมี โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ