ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 147
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเรวัตร นิ่มนงค์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม.ปทุมธานี ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายธนพล กัณหสิงห์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวอารีรัตน์ บัวบาน โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี เข้าร่วมประกวด
4 นางสาวเพลินจิตร นาบุญ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.ชลบุรี ระยอง เข้าร่วมประกวด
5 นายศักรินทร์ บุญช่วย โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม.นครปฐม เข้าร่วมประกวด
6 นางอัญชลี ปิ่นเพ็ชร โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม.สมุทรปราการ เข้าร่วมประกวด
7 นางนรากร ภากรตระกูล โรงเรียนบ้านหินซ้อน สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด