ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 144
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวปอยหลวง ทิวาวงษ์ โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวรพล รัตนวงศ์เจริญ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวจีรานุช สระสม โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม สพป.สิงห์บุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวจารุนิภา ด่านปาน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม.ราชบุรี เหรียญทอง
5 นายเมธี ศรีคโรจน์ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวสุพาสนา ศิริเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม.นนทบุรี เข้าร่วมประกวด
7 นายชานนท์ เชื้อธนะภิญโญ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม.สมุทรปราการ เข้าร่วมประกวด
8 นางธัญจิรา ชูขาว โรงเรียนอินทร์บุรี สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เข้าร่วมประกวด