ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกมลพร ภูมิพลับ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวศิรประภา จังพานิช โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม.นครปฐม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายพิระวัฒน์ สิทธิจัน โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสมศักดิ์ โกฐาคาน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
5 นางสาวณภาภัทร โฉมจังหวัด โรงเรียนวัดบุญญราศรี "ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์" สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวอรธีรา เพชรชิต โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม.สระบุรี เหรียญทอง
7 นางเตือนใจ สมคิด โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" สพม.ชลบุรี ระยอง เหรียญทอง
8 นางสาวสมฤดี ใยอิ่ม โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาวกัญญภา หลักเพ็ชร โรงเรียนวัดราชโอรส สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางสาวรุจี ใยยั่งยืน โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญเงิน
11 นางทองหลั่น เวียนนอก โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
12 นายธวัชชัย ภูวสิษฐ์พงศา โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
13 นางสาวณัฐธรา จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
14 นางสาวจันทรา อภิบาลศรี โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป.ตราด เขต 1 เข้าร่วมประกวด