ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพิสุทธิ์ เหลืองอร่าม โรงเรียนวัดบุญญราศรี "ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์" สพป.ชลบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวอวัศยา แสงทอง โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) สพม.เพชรบุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายปวีณ์กร ดำเนินลอย โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวผกาสินี วรกาญจนกุล โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวรัตนา โครงกระโทก โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวธันย์นิชา เมธีพัชรวัฒน์ โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
7 นายนาคนครา เหลนปก โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) สพป.ราชบุรี เขต 2 เหรียญทอง
8 นางสาวจิราพร บรรณโคต โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาวจิตรลดา ทับถม โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง
10 นางสาวอรชา เอี่ยมบู่ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว สพป.ลพบุรี เขต 2 เหรียญทอง
11 นางสาวมณฑกา ใจตา โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญทอง