ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 140
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกติกร กมลรัตนะสมบัติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.สมุทรปราการ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวปัทมา คงเงิน โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิไลวรรณ พลเสน โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวจิระประภา คำภาเกะ โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทอง
5 นางสาวยุวรีย์ หาญบัวแก้ว โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สพป.สมุทรสาคร เหรียญทอง
6 นางวิลาวัณย์ ศิริรูป โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป.ตราด เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวมธุสร คงสบาย โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวราตรี วิสัยบุญ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง