ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนงนุช คุ้มพันธ์ โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสุปวีณ์ ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางปฏิญญา บุญส่ง โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวศุมณฑน์สันต์ จันทร์มาก โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นายวราวุฒิ มุขกระโทก โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวแพรวานิดา ต่อแต้ม โรงเรียนบ้านมาบลำบิด สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสาวสุกัญญา พึ่งกุศล โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (ราษฎร์ดุษฎีศึกษา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวอังคณา ปานธรรม โรงเรียนวัดวังหิน สพป.ชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวสาคร ชูสีจันทร์ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวนลิน อินทร์ประเสริฐ โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
11 นางทฤษฎี ขันตยาภรณ์ โรงเรียนวัดบางลำภู สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด