ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอุทัย บุญเชิด โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป.ชลบุรี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวขนิษฐา อินทะเส โรงเรียนสินแร่สยาม สพป.ราชบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายถาวร มีสกุลคุณ โรงเรียนวัดบุญญราศรี "ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์" สพป.ชลบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวนพวรรณ เอี่ยมจันทร์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
5 นางสาวสุชาดา พรมน้อย โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นายวิศิษฎ์ ก้อนแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นางนันท์นภัส ชนะผล โรงเรียนอนุบาลไทรโยค สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
8 นางศรีลมัย ทองหนา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวพนิดา คุณประทุม โรงเรียนวัดท่ามะปราง สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวตติยาภรณ์ คล้ายสุบรรณ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
11 นางสาววันเพ็ญ สมลา โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
12 นางสาววรรณรัตน์ วิชัยกตัญญูกุล โรงเรียนวัดเสม็ดงาม (เพิ่มพิทยาคาร) สพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
13 นางสาวสุนิสา มามีสุข โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประกวด
14 นางอรวรรณ์ ปัททะทุม โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ สพป.สระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประกวด
15 นางสาวพวงเพชร ศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด