ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 131
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอภิญญา สุขบัว โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวปภัสสร เจริญพิสัยสุข โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายวุฒิพงษ์ ไชยหะนาม โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวศิรินทรา อินยา โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม สพป.สิงห์บุรี เหรียญทอง
5 นายวสันต์ อินอ่อน โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวปรารถนา เอี่ยมบาง โรงเรียนวัดศรีจอมทอง สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสนธยา สำรวยผล โรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางสาวกรรณิการ์ วงค์ชัย โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน
9 นายปุณณ์ศิลป์ สายจันทร์ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางสาวพรรณนภา รัตนทิภากร โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
11 นางสาวปณิตา สุรำไพ โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวนภัสสร สระศรีโสม โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
13 นางมาลีรัตน์ ภูบาล โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
14 นางสาวอารีวัลย์ บุญยัง โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมประกวด