ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 130
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอมรวรรณ เวชกามา โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวอัมพิกา มานพ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป.ชลบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางขนิษฐา เรืองศิริชานนท์ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายวรพล ทองยัง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นายพงศธร เพชรเทพ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวเฉลิมศรี หุ่นสาระ โรงเรียนวัดบึงไม้ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางสาวศุภชญา นิลคง โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางสุทิศา นุ่มวัฒนา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาววรรณภา อุตมัง โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป.ตราด เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวบุษรา เต็มทวี โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด