ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวศุภกานต์ สังข์สอน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวชิดชนก วันดี โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายปริวัตร ผายทอง โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สพป.จันทบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางวาลิกา พงศ์ภัทรานนท์ โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวเพียรเพ็ญ อ่อนเงิน โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวสุรีรัตน์ อ่อนสี โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวกนกวรรณ กรมถิน โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวสร้อยสุดา อิ๊ดเส็ง โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป.ตราด เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นางสุณิสา หมื่นปราบ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด