ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวาสนา เข็มวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป.สิงห์บุรี ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวอัจฉรา โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายเสฏฐวุฒิ นิลกระ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวมาลิณา เหมาะดี โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นายวรวิน ขลิบช้าง โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางสาวนิลาวรรณ คุณเวียน โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสุปราณี พุ่มลำเจียก โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวพรสิริ ซ่อมแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวมญชุ์สิรยา ภาวะดี โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (กัลยาณราษฎร์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารีรัตน์ บุญคน โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
11 นางสาวทิพวรรณ อยู่ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวปาริชาติ สติภา โรงเรียนบ้านโคกตูม สพป.ลพบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
13 นางสาวภัทรพร คงกิจไพศาล โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด