ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 127
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุทัศน์ พนุมรัมย์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอาทิตยา มุขสมบัติ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวรัญชนา แร่เขียว โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายราเชนทร์ มีพงค์ โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป.สระแก้ว เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสาวมุทิตา ชมชื่น โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางพิดอน พ้องเสียง โรงเรียนวัดบุญญราศรี "ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์" สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสาวภฌลดา ปรางควิรยา โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสาวอาภาพัชร์ ถั่วทอง โรงเรียนวัดไผ่ขาด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางสาวชลธิชา อาบสุวรรณ โรงเรียนบ้านโคกตูม สพป.ลพบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางสาวนัฐกานต์ กำเนิดสินธุ์ โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด เขต 1 เข้าร่วมประกวด
11 นางสาวสาธิดา แก้วไวยุทธ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวพรพิมล ประดาสี โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
13 นางสาวศิริรัตน์ แจ้งมรคา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
14 นางสาวทิพวัลย์ ยอดแก้ว โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประกวด
15 นางสาวพัชรินทร์ รักษา โรงเรียนอนุบาลไทรโยค สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
16 นางณัฐพร ทองเสริม โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด