ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 126
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวลภัสนันท์ ธนพัตหิรัณย์ โรงเรียนวัดบุญญราศรี "ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์" สพป.ชลบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวปาริฉัตร เพ็งบุญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสุรีพร ประสมคำ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางศนิกานต์ วงสวาห์ โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี สพป.สิงห์บุรี เหรียญทอง
5 นางสาวกมลมาสย์ จำปาดวง โรงเรียนอนุุบาลเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวธนัญญา ธรณี โรงเรียนวัดดอนยายหอม สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวกนกพร บุญลือ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
8 นางเปรมกมล สังขมาน โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสาวพัชรี สร้อยเพ็ชร์ โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สพป.สมุทรสาคร เหรียญทอง
10 นางสาวพนิตนันท์ มหาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญเงิน
11 นางสาวพันธ์รัชดา เปลือยหนองแข้ โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน
12 นางสาวเกวรีย์ เกษมรัตน์ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประกวด