ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 125
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอินธุอร เวียงคำ โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายกรวิชญ์ น้อยมั่น โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง สพป.ชลบุรี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป.กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวณัฐนิชา มั่นศิล โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวจุฑารัตน์ หิ้งทอง โรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502) สพป.ชลบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวบัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก เหรียญทอง
7 นางสาวภัทรภรณ์ นัดพบสุข โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวรัชดา กริ่งกระจ่าง โรงเรียนนาป่ามโนรถ สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
9 นางวนิดา สวัสดิผล โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญทอง
10 นางลัดดาวัลย์ ชวนะเกรียงไกร โรงเรียนวัดดอนยายหอม สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
11 นางสาวพนิตา ตปสีโล โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ราชบุรี เขต 2 เหรียญทอง
12 นางสาวคณัชฌา เกตุแจ้ โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง สพป.จันทบุรี เขต 2 เหรียญทอง
13 นางสาวกนกลักษณ์ ปานคง โรงเรียนวัดประชานาถ สพป.นครปฐม เขต 2 เหรียญเงิน
14 นางสาวอันธิกา ผดุงศาสน์ โรงเรียนบ้านต้นกระบก สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
15 นางสาวเปมิศานันท์ เขียนสาร์ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.ลพบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
16 นางสาวสุภัคธีรา หงษ์โต โรงเรียนอนุบาลไทรโยค สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
17 นางสาวปาริตา บำรุงวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
18 นางสาวรุ่งนภา สู่สวน โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ สพป.สระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประกวด
19 นางสาวพัชรวรรณ เจริญพร โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด