ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 112
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร โรงเรียนบ้านหุบบอน สพป.ชลบุรี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวาสนา สุขธนู โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวกนกอร หงษ์วิเศษ โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางศศิธร บุตรเมือง โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด สพป.สมุทรสาคร เหรียญเงิน
5 นางวรรณา บัวทอง โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) สพป.เพชรบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวมณฑา จิตตชื่น โรงเรียนวัดท่าชุมนุม สพป.อ่างทอง เหรียญเงิน
7 นางสาวบุศรินทร์ สิริปัญญาธร โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางจิราวัฒน์ คุณเวียน โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป.สระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประกวด
9 นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวราตรี ทองศรี โรงเรียนวัดคร้อพนัน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
11 นางภัทรามาศ กำนิล โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
12 นางชูเกษม โกมุทธิยานนท์ โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
13 นางสาวสุนทร แซ่เตียว โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
14 นายประเสริฐ ฟักสอาด โรงเรียนวัดอินทาราม สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
15 นายพนมพร พีระพิทยมงคล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป.นนทบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
16 นางมยุรีย์ คนเจน โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
17 นายวุฒิ อิสระกุล โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
18 นางสาวณัชช์ฑราณีย์ ศรีปานนาค โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประกวด
19 นางณัฐญา เครือเช้า โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย(โทกุหลาบทิพย์ประชาสรรค์) สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
20 นายอานนท์ เกียรติสาร โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
21 นางสาวฉันทนา ภุมมา โรงเรียนวัดหนองศาลา สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประกวด