ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 110
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสัชฌุกร ตันติธนวรพงศ์ โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอุดมศักดิ์ เตียวต๋อย โรงเรียนวัดศาลาตึก สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายชาติกุลพล สมยาภักดี โรงเรียนตลาดสำรอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสุทธิพงค์ ทองใบอ่อน โรงเรียนวัดชัยมงคล สพป.สมุทรสาคร เหรียญทอง
5 นางสาวสุจีรา บุญเรืองรอด โรงเรียนวัดเพรางาย สพป.นนทบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางพักตร์วิภา ตะเพียนทอง โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เหรียญทอง
7 นางกรรณิการ์ คำหงษา โรงเรียนบ้านทางตรง สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญทอง
8 นายวันเฉลิม ไพรศิลป์ โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) สพป.ราชบุรี เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสาวสุวรรณา แก้วสระแสน โรงเรียนวัดเขาพระ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญทอง
10 นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป.สระแก้ว เขต 2 เหรียญทอง
11 นางสาวปราณี เข็มทอง โรงเรียนวัดน้ำรัก(ประชาน้ำรัก) สพป.จันทบุรี เขต 2 เหรียญทอง
12 นางสาวผกาวรรณ เอกวัฒน์ โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง สพป.ลพบุรี เขต 1 เหรียญทอง
13 นางสาวณภัทรศนัญท์ เจนการ โรงเรียนบ้านท่าลำบิด สพป.ระยอง เขต 2 เหรียญทอง
14 นางศศิธร คทาโภคิน โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.ลพบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
15 นางชมัยภรณ์ เพชรเทียนชัย โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
16 นายวรินทร จูปรางค์ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
17 นางณัฏฐกานต์ โกจันทึก โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
18 ว่าที่ร้อยตรีคมสันต์ ทะลายรัมย์ โรงเรียนบ้านซอยสอง สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
19 นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูล โรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502) สพป.ชลบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
20 นางณัชชาพร ทองดี โรงเรียนวัดหนองปาตอง (อัมพรรัฐประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เหรียญเงิน