ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวจิตติมา ปลีฟัก โรงเรียนบ้านยางคู่ สพป.ราชบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป.สระแก้ว เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร ตินิโส โรงเรียนบ้านวังกระแจะ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายณัฐปพัฒน์ ธิรามนตร์ โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวอนัญญ์ธร ปลอดดี โรงเรียนบ้านคลอง 21 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสุธาลักณ์ สุวรรณศรี โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวกมลวรรณ นครศรี โรงเรียนวัดหนองสุทธะ สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญทอง
8 นางรุ่งทิพย์ ทองสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสุปราณี แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทอง
10 นายอนุชา ชัยหา โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
11 นายสามารถ จิตณรงค์ โรงเรียนวัดหนองสีงา สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญทอง
12 นางอภิสรา แซ่เตียว โรงเรียนบ้านมาบคล้า สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน