คำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒๒๐/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานฯ
วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:19 น.