เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 15 - 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นางดวงใจ ชัยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นางน้ำอ้อย ไกรชิต ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นางสาวไพลิน ศรีสอ้าน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางดลใจ แสงบุญ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางศศิอุษา เพ็งมาก นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นางรวีฐภัสร์ แก้วพิทักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นางวราภรณ์ คุรุเวชสมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นางปิยะวดี ไชยสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางประไพจิตร์ เสียงสุวรรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นางประภัสสร เณรศิริ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการ  
16 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการ  
17 นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการ  
18 นางดวงใจ ชัยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการ  
19 นางสาวกชกร นิ่มแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการ  
20 นายปรวีย์ ฟองมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการ  
21 นางประภัสสร เณรศิริ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการ  
22 นางดวงใจ ชัยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบผลงาน รับ-ส่ง จัดเก็บ และมอบผลงาน  
23 นางสาวกชกร นิ่มแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบผลงาน รับ-ส่ง จัดเก็บ และมอบผลงาน  
24 นายปรวีย์ ฟองมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบผลงาน รับ-ส่ง จัดเก็บ และมอบผลงาน  
25 นางปิยะวดี ไชยสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบผลงาน รับ-ส่ง จัดเก็บ และมอบผลงาน  
26 นางสาวศศิธร ตลึงผล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบผลงาน รับ-ส่ง จัดเก็บ และมอบผลงาน  
27 นางสาวสินีย์ หรุ่มวิสัย นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบผลงาน รับ-ส่ง จัดเก็บ และมอบผลงาน  
28 นางสาวจุติรักษ์ ศรีมันตะ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบผลงาน รับ-ส่ง จัดเก็บ และมอบผลงาน  
29 นางประภัสสร เณรศิริ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบผลงาน รับ-ส่ง จัดเก็บ และมอบผลงาน  
30 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
31 นายสมชาย นาคนัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
32 นางภัทรมาส มีสุขดิลกพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) สพป.นครนายก คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
33 นายอัครเดช จันลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.นครนายก คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
34 นายจำลอง เรียงศรีเจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
35 นางสาวกชกร นิ่มแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
36 นายปรวีย์ ฟองมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
37 นางประภัสสร เณรศิริ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
38 นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการประกวด  
39 นายไววิทย์ นาถ้ำพลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการประกวด  
40 นางสาวมนัญญา แก้วดวงเด่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการประกวด  
41 นางสาวมธุรดา บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม (หอมศีลวิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการประกวด  
42 นางสาวศิวิไล ใจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการประกวด  
43 นางสลีลา ศรีสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินการประกวด  
44 นางกัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
45 นายอภิชัย ธิณทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
46 นางแสงเดือน สุขรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
47 นางฟารีดา เดชะรัศมี ครู โรงเรียนสุเหร่าคลอง ๑๘ สพป.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
48 นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
49 นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
50 นายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
51 นางสาวผกามาศ ศรีตระกูล ครู โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
52 นางสาวกชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
53 นางสาวศศิณัฐ หงษ์ภู่ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
54 นางสาวปุณยนุช ทองศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
55 นางสาวสุรัสวดี หงษ์เวียง ครู โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
56 นายภราดร เสนารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
57 นายสมภพ ประหยัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
58 นางสาวภาวิณี ทุ่งไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
59 นายพงศธร จรูญวรรณ ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง ๒๐ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
60 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
61 นายธีรศักดิ์ นรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเก้า สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
62 นางสาววรรธนี สรรพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
63 นายรณภูมิ สุวรรณนิ่ม ครู โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
64 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
65 นางสาวปรีญาณัฐ พนาสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานทอง สพม.ชลบุรี ระยอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
66 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม.สมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
67 นางสาวปิยฉัตร สกุลแก้ว ครู โรงเรียนสุเหร่าคลอง ๑๙ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
68 นางกนิษฐา ช่างถม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
69 นางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม.ปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
70 นายพรเทพ พรมดา ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ๒ สพม.ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
71 นายณพัฒฐ์พงศ์ สุวรรณโชติ ครู โรงเรียนสุเหร่าคลอง ๑๙ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
72 นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
73 นายยุทธชัย พิชญานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
74 นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
75 นางสาวสุพัตรา สุขถาวร ครู โรงเรียนสุเหร่าคลอง ๑๙ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
76 นางกชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
77 นายกฤตเมธ ธีระสุนทรไท รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม สพม.สมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
78 นางสาวอนัญญ์ธร ปลอดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง ๒๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
79 นางสาววรรณรัตน์ แก้วเกิด ครู โรงเรียนสุเหร่าคลอง ๑๕ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
80 นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
81 นางสาวฉัตรระพี เลิศวศินกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางข้ามน้อย (ศรีวิไลประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
82 นางภษพอน ประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
83 นางสาวนุชนาถ แก้วเม่ง ครู โรงเรียนวัดโพธาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
84 นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
85 นายสันทัด สุวิมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป.นครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
86 นางสุรีรัตน์ วารีนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ราชบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
87 นายนันทรัตน์ พงสวัสดิ์ ครู โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
88 นางสาวสุชดา โชติพงษ์สิริ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
89 นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคู้คด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
90 นายปราโมช พันธุเมฆินทร์ ครู โรงเรียนธัญรัตน์ สพม.ปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
91 นางสาวยุพา จันทร์ภิรมย์ ครู โรงเรียนวัดไผ่ดำ (กัลยาพิริยะประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
92 นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
93 นางสาวกนกวรรณ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) สพม.เพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
94 นางสาวชุติรัตน์ ประสงค์มณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
95 นายเทวา อุ่นอก ครู โรงเรียนวัดสนามจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
96 นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
97 นางวาสนา โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังด้ง สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
98 นายสิทธิชัย พันนัทธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมนาง สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
99 นางสาวธัญวริณทร์ จิระเดชประไพ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
100 นางสาวนิตยา แสนใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบูรพา สพป.สระแก้ว เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
101 นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม สพม.ปราจีนบุรี นครนายก คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
102 นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม สพม.นครปฐม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
103 นางสาวนวพร ระจิตดำรงค์ ครู โรงเรียนวัดเทพราช สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
104 นางสาวดำหริ จันทชูโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
105 นางสุกัลยา พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนยางวิทยา สพม.เพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
106 นางสาวสุชาดา สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
107 นางสาวปิยะดา เพียรมิ่งมาศ ครู โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
108 นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
109 นางสาวรพีพรรณ กีตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสาคลีวิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
110 นายศิลป์พิสุทธิ์ พันชะวะนัด ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม.กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
111 นางสาวจีรภัช ใยอ่อน ครู โรงเรียนวัดจุกเฌอ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
112 นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
113 นางสาวปนัดดา อภิชาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม สพม.ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
114 นางสาวกานต์ฤทัย ชลวิทย์ เนตรจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่วงวิทยา สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
115 นางสายใจ อู่เงิน ครู โรงเรียนวัดเกตุสโมสร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
116 นางสาวฐาปณี พวงงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
117 นางศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) สพป.นนทบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
118 นายหงษ์คำ หาบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป.สระแก้ว เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
119 ว่าที่ร้อยตรี พลเทพ และเล็ก ครู โรงเรียนวัดไชยธารา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
120 นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
121 นางนงนิตย์ สังขภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพนมดี สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
122 นายสิทธิพงษ์ บุญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางเล่ว สพป.อ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
123 นางสาวศศิธร รักสัตย์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะดอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
124 นายวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
125 นางสาววิจิตรา อินทสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาวคะนอง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
126 นางสาวพิมพ์นารา เสาวนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
127 นางสาวเกวลิน นาคสุก ครู โรงเรียนวัดสุขาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
128 นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
129 นางคุณัญญา ใสสุก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
130 นางสาวจารุวรรณ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดยาว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
131 นายสุฆาวี กาละพัฒน์ ครู โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
132 นางสาวมนัญญา แก้วดวงเด่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
133 นางสาวประไพ คำดำ ผู้อำนวยการโรงรียนอนุบาลประจันตคาม สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
134 นางสาวธาริณี ธารทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สพป.ระยอง เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
135 นายวิศวะ ชมานนท์ ครู โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
136 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
137 นางนันทพร บุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก สพป.ตราด คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
138 นางเนตรนภิส นพเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
139 นางสาวสายธาร ครคง ครู โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
140 นายสุวิทย์ เพียรชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
141 นางเสาวณีย์ สมบูรณ์ศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง สพป.ปทุมธานี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
142 นางสาวรักชนก คำวัจนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
143 นางสาวภัทราวดี เฟื่องเจริญ ครู โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
144 นางศรีรัตน์ บัวใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
145 สิบเอกหญิง เมคินี เพชรไพรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
146 นายธนาพิพัฒน์ชัย คำไวย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานทอง สพม.ชลบุรี ระยอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
147 นางสาวจิดานันท์ มานะเจริญทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดพิมพาวาส (สีล้งสาราลัย) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
148 นางสาวชัญญ์ชญา มุ้งบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนว่านบ้านด่าน สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
149 นางสาวศุภษา บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
150 นางณัฐรินีย์ ทองพลาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม.สมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
151 นางสาวฐิติพร อนุสิทธิ์ นางสาวฐิติพร อนุสิทธิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
152 นางรุ่งสุรีย์ สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม.สมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
153 นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
154 นางสาวเพ็ญนภา วิสารวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องกะพัด จันทบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
155 นายอิทธิพล เงินถม ครู โรงเรียนวัดลาดยาว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
156 นางสาววิไลรัตน์ จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระเจียว สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
157 นางจีรพรณัฎฐ์ เอมโกษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม.สุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
158 นายสมบัติ แสงทองคำสุก ครู โรงเรียนศึกษานารี สพม.กรุงเทพมหานคร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
159 นางสาวอรพินธ์ ม่วงสีงาม ครู โรงเรียนวัดอินทาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
160 นายคงทัศษณ์ คงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม.สระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
161 นางอาริสา พลอยงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป.ตราด คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
162 นายธนภณ ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคู้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
163 นายนัทซารี่ วงษ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
164 นางเจตปรียา ขำเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนพานทอง สพม.ชลบุรี ระยอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
165 นายเอกพงษ์ โตชัยศรี ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
166 นางสาวสุภารัตน์ สุปินะ ครู โรงเรียนศรีมโหสถ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
167 นางสาวปนัดดา สมันเลาะ ครู โรงเรียนวัดบางพระ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
168 ว่าที่ร้อยตรี ภควัต อยู่พร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
169 นายเสกสรร สุขเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างข้าม สพป.จันทบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
170 นางสาวหยาดนภา สลาม รองผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
171 นางสาวผกากอง มาลี ครู โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
172 นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
173 นางฤทัย สุขเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา สพป.จันทบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
174 นางมณีนุช เข็มลาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทะลุ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
175 นางสาววิสสุตา ประเสริฐสรรค์ ครู โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
176 นางสาวนิตยา มัสเยาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลอง ๑๙ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
177 นายเอกชัย ค้าผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลาเต่า สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
178 นายจีระ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้อง สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
179 นายวรานนท์ บุญช่วยเหลือ ครู โรงเรียนวัดเขาดิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
180 นางสลีลา ศรีสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
181 นางวัชรากร เคยบรรจง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.สระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
182 นางสาวช่อลัดดา กลิ่นประทุม ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
183 นายนฤดม แสงสีรุ้งเพชร ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
184 นายสุรพล พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถุมภ์” สพม.ราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
185 นางอมรรัตน์ เบญจพล ครู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม.ชลบุรี ระยอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
186 นางรัตนาภรณ์ สมาน ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สพม.ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
187 นายศราวุฒิ กลัดสุข ครู โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
188 นางอัญชลี อิสสรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" สพม.ชลบุรี ระยอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
189 นางปานจิตร์ บัวรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.จันทบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
190 นางวรอนงค์ ยังเจริญ ครู โรงเรียนหอวัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
191 นางสาวศศิประภา องอาจ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดบ้านนา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
192 นายวัฒนพงษ์ คชปักษี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา สพม.ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
193 นายอารมณ์ เบสูงเนิน ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม.สระบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
194 นางอมรรัตน์ เกตุใหญ่ ครู โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.กรุงเทพมหานคร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
195 นางสาววริษนันท์ นิครศิริวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดคลองสวน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
196 นางสาวธนัตติยา จาตุรนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุพพาราม สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
197 นายบุญส่ง พุ่มบาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.ชลบุรี ระยอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
198 นางสาวภาวดี สร้อยกุดเรือ ครู โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
199 นางสาววราภรณ์ ธรรมไชยางกูร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดบางผึ้ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
200 นายสมชัย นิยันตัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
201 นางสาวคุณเกล้า คุ้มคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
202 สิบเอก จิรวัฒน์ อินทรน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานทอง สพม.ชลบุรี ระยอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
203 นายสุทธิพงษ์ คงธนะ ครู โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
204 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
205 นางขนิษฐา ปานผา ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป.สระบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
206 นางสุปราณี สุขธัญญาวัฒน์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
207 นายวัทวัส ปรีดาพรพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดล่าง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
208 นางสุจิตตรา กาญจนสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทำนบ (ปัญญาพลพิพัฒน์ประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
209 นางสาวศกลวรรณ สินประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
210 นายอุทัย สังข์วงษ์ ข้าราชการบำนาญ สพป.สระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
211 นางสาวพรสุดา สอนฆ้อง ครู โรงเรียนวัดสุขาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
212 นางสาวจิราภรณ์ อินทร์พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
213 นางปริศนา ปัญสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสุโข สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
214 นางสาวชุลีกร แก้วระยับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม สพม.เพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
215 นางสาวพรรณทิวา แสนทวีสุข ครู โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
216 นางสาวมธุรดา บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม (หอมศีลวิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
217 นายปิยะพงษ์ งอกผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางมูก สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
218 นางสาวมนรัตน์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสองตอน (พุทธโสธรอุปถัมภ์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
219 นายธัชชัย สกุลพราหมณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
220 นางสาววินา มัธยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอย (เติมเอ็นจิเนียริงอุปถัมภ์) สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
221 นายพิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม สพป.ปทุมธานี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
222 นายธนพล ชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง สพม.ชลบุรี ระยอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
223 นางสาววิไลลักษณ์ อยู่ดี ครู โรงเรียนวัดหนามแดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
224 นางสาวพรหมกฬัฐฐ์ วุฒิสิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
225 นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) สพป.เพชรบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
226 นายอรรถชัย รักราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรี สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
227 นายสิทธิโชค ทิพย์สมบัติ ครู โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
228 นายวีรภัทร รุ่งโรจน์นภาดล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
229 นางสาวสุภัค ธีรัชสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
230 นางบุษบา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำหรุ (วิงประชาสงเคราะห์) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
231 นางสาวเกษรา สุไลมาน ครู โรงเรียนสุเหร่าคลอง ๑๘ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
232 นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม สพป.สระแก้ว เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
233 นางสาวธัญณัช อ่อนบึงพร้าว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก สพป.อ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
234 นางสาวสมถวิล ศรีอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
235 นางสาวธิดารัตน์ พานิช ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดล่าง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
236 นางขนิษฐา ณรงค์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเจ้า สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
237 นางหยกฟ้า พัฒนเจริญ ข้าราชการบำนาญ สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
238 นางพัตรา เมฆประยูร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
239 นางสาวขนิษฐา สุขธูป ครู โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
240 นางโนรี ประจำค่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสะอ้าน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
241 นางทัศนีย์ ไชยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงพลู สพป.สระแก้ว เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
242 นางสาวสถาพร บุตรใสย์ ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม.ระยอง ชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
243 นางพัทธานันท์ พรพิพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร (พิพิธวิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
244 นางอานุชิต แก้วก่า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
245 นางสุภาพร ศรีมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
246 นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
247 นายสุรศักดิ์ สวัสดี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข (เรืองวัฒนาคม) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
248 นางสาวศิริพร ไชยชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
249 นางวันเพ็ญ ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป.ตราด คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
250 นายอดุลย์ ปัญสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมสราวาส สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
251 นายทศพล สว่างวงษ์ ครู โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร (พิพิธวิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
252 นางสาวพิชญานิน ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก สพป.สระบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
253 นางวริสญา พิมพ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม สพป.เพชรบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
254 นายแมนสรวง เมนะเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าบุญมี สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
255 นางสาวสุรัตนา คูณเลสา ครู โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
256 นางสุริสา กาญจนเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
257 นายจักรรินทร์ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อน สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
258 นางสาวปนิตา รอดไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
259 นางสาวกนกวรรณ เอมอิ่ม ครู โรงเรียนสกัด ๘๐ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
260 นางสุภานัน เสน่หา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
261 นางนวพร อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเฆ่ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
262 นางลักษมี ลุประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
263 นางสาววลัยลักษณ์ และสง่า เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบึงสิงโต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
264 นายศราวุธ ไชยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองข่า สพป.สระแก้ว เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
265 นางสาวกฤษฎิ์สราวลี ยองใยกฤษฎา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเสาเกียด (ประชานุกูล) สพป.นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
266 นางสาววราพร ไตรยะสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
267 นางสาวสุนีรัตน์ หมั่นหนองทุ่ม ครู โรงเรียนบึงสิงโต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
268 นางสาวพิมพ์นารา เสาวนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
269 นางสุริยา ยุทธปรีชานันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองโดน (ประมาณราษฎร์บริบาล) สพป.สระบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
270 ว่าที่พันตรี กิตติธัช แสนภูวา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
271 นางสาวโรสมัยนี ห่วงพิมล ครู โรงเรียนวัดตะพังคลี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
272 นางจิตติมา เสมอตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไทรโยค สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
273 นางสาววิจิตรา อินทสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาวคะนอง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
274 นางสาวรัชนี จันทร์ทับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) สพป.เพชรบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
275 นางสาวอรณี เทียบประทุม ครู โรงเรียนวัดไชยธารา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
276 นางอัจฉรา นิตยวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา สพม.ชลบุรี ระยอง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
277 นางมยุรี พันธ์โสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สพป.นครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
278 นางสาววิไลวรรณ เสาร์อินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
279 นายกิจภิวัฒน์ รัตนา ครู โรงเรียนวัดล่าง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
280 นาวสาวขนิษฐา สุขธูป ครู โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต๑ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด  
281 นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการกลาง  
282 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการกลาง  
283 นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการกลาง  
284 นางดวงใจ ชัยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการกลาง  
285 นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการกลาง  
286 นางดลใจ แสงบุญ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการกลาง  
287 นางศศิอุษา เพ็งมาก นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการกลาง  
288 นางรวีฐภัสร์ แก้วพิทักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการกลาง  
289 นางวราภรณ์ คุรุเวชสมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการกลาง  
290 นางปิยะวดี ไชยสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการกลาง  
291 นางประไพจิตร์ เสียงสุวรรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการกลาง  
292 นางประภัสสร เณรศิริ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการกลาง  
293 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
294 นายณัฐพล พหลธรรมสาร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
295 นางสาวสุวิชา เพียรพิจิตร นักจัดการงานทั่วไป สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
296 นางประไพจิตร์ เสียงสุวรรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
297 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
298 นายวุฒิ อิสระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
299 นายณัชพล สงวนสุข ครู โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
300 นางสาวลลิตา พลศิลป์ ครู โรงเรียนวัดทด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
301 นางสาวโชติภัค นครเอี่ยม ครู โรงเรียนตลาดเปร็ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
302 นางสาววาริษา พรรณอินทร์ ครู โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
303 นางสาวโรสลิน พงศ์ศิริพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
304 นายสุวัฒน์ นนตานอก ครู โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
305 นางกัญญากร เกิดแสง ครู โรงเรียนบ้านวนท่าแครง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
306 นายพงษ์ศักดิ์ บุญสุด ครู โรงเรียนตลาดคลอง๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
307 นางสาวเมญาณี หมัดจิ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนตลาดคลอง๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
308 นายภาณุ ชลสีมัธยา เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
309 นางประภัสสร เณรศิริ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
310 นายปรวีย์ ฟองมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
311 นางดวงใจ ชัยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
312 นางปราณี บัวทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
313 นางสาวศศิธร พุ่มมูล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
314 นางสาวอังคณา รัตนมังคละ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
315 นายสุชาติ ศรีเจริญ พนักงานธุรการ ส ๔ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
316 นายอุดม สิงห์ภิรมย์ พนักงานธุรการ ส ๔ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
317 นางมณฑา รุ่งแสง พนักงานธุรการ ส ๓ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
318 นายสมสุข เกษมสุข พนักงานธุรการ ส ๓ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
319 นายวรยุทธ อินทรชิต ช่างไฟฟ้า ช ๔ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
320 นายสมิง แดงเจริญ พนักงานพัสดุ ส ๓ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
321 นางสาวสุวิชา เพียรพิจิตร นักจัดการงานทั่วไป สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
322 นางประไพจิตร์ เสียงสุวรรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  
323 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
324 นางสาวอารีย์รักษ์ ศรีติมงคล นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
325 นางสาวปรินดา บุญรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
326 นายปุณณภา พรหมศิริ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
327 นางจินตนา นิมาแสง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
328 นางสาววิภาภรณ์ นันต๊ะนา พนักงานธุรการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
329 นางสาวนัยนา สุขถาวร ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
330 นางสาวไพลิน ศรีสอ้าน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
331 นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดประกวด  
332 นางสาวกชกร นิ่มแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต๑ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดประกวด  
333 นางสุนทรี ดรุณเนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดประกวด  
334 นางสาวจารุณี สถิตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดประกวด  
335 นางสาวทัศนีย์ พิมพ์ดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดประกวด  
336 นายณรงค์เดช ประจันทร์เสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดประกวด  
337 นางสาวยุรทัศน์ ผดุงเวียง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดประกวด  
338 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งพุฒ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดประกวด  
339 นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดประกวด