รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 11

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด>>>เกียรติบัตรกรรมการตัดสินรายกิจกรรม (แก้ไข09 ธ.ค.2565)
https://awards64.obecawards.net/obec-central/CER_REFEREE/obec-centralcer_referee.pdf
วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22:46 น.
คำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒๒๐/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานฯ
วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:19 น.
เลื่อนกําหนดการส่งไฟล์ผลงานและคลิปวิดีโอ เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 21:37 น.
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 13:15 น.
เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสิน รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่11
วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09:47 น.
ไลน์กลุ่มคณะกรรมการตัดสิน รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 11
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 20:23 น.
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 20:09 น.
คำชี้แจงวิธีการอัพโหลดไฟล์ผลงาน การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันพุธ ที่ 03 สิงหาคม 2565 เวลา 18:15 น.
ปฏิทินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา

>>  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระยะเวลา รายการปฏิบัติ
วันที่ 4 - 10 กรกฎาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การประกวดคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11
ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
(ให้ทุกเขตพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ทางเว็บไซต์ https://awards64.obecawards.net/obec-central
วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่ง User Name และ Pass Word ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา อัพโหลดไฟล์เอกสารผลงานในรูปแบบไฟล์ PDF และส่งลิงค์ไฟล์ผลงานทางเว็บไซต์ https://awards64.obecawards.net/obec-central
วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบไฟล์เอกสารผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการประเมินฯ
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ประกาศผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
ทางเว็บไซต์ https://awards64.obecawards.net/obec-central
วันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2565 เจ้าภาพระดับภาค จัดเตรียมไฟล์เอกสารผลงานและจัดเตรียมการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2565 เจ้าภาพระดับภาค ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา (ไม่มีการนำเสนอผลงาน)
ภายใน 19 สิงหาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมการประกวดระดับชาติ
วันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าประกวดตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-สกุล หากไม่ถูกต้องให้แจ้ง รหัสกิจกรรม และชื่อสกุลที่ถูกต้อง ผ่านทาง E-mail : [email protected]
ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ชนะลำดับที่ 1 – 3 ส่งลิงค์ VDO Clip (YouTube) ไม่เกิน 7 นาที ทางเว็บไซต์ https://awards64.obecawards.net/obec-central
ใช้ User Name และ Pass word เดิมที่ใช้ส่งไฟล์เอกสารผลงาน
ภายใน 26 สิงหาคม 2565 เจ้าภาพระดับภาค รวบรวมไฟล์เอกสารผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ส่งต่อในระดับชาติ (ใช้ไฟล์เอกสารชุดเดียวกับระดับภาค) และการนำเสนอในรูปแบบ VDO Clip (YouTube) ไม่เกิน 7 นาที
วันที่ 5 - 9 กันยายน 2565 ระดับชาติดำเนินการคัดเลือกการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:27 น.